Ứng dụng hệ thống các lý thuyết về di cư trong giải quyết vấn đề di cư tự do ở vùng Tây Nguyên hiện nay

Nguyễn Tất Trường

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Di cư tự do (DCTD) là vấn đề phức tạp, mang tính tự phát, gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác hoạch định chính sách phát triển các địa phương vùng Tây Nguyên. Theo đó, việc nghiên cứu hệ thống lý thuyết về di cư có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và triển khai các kế hoạch, biện pháp nhằm giải quyết, xử lý tình trạng di cư tự do, từ đó góp phần phát triển “nguồn nhân lực, ổn định dân cư, ưu tiên bảo tồn và khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc của các dân tộc vùng Tây Nguyên”(1).

Nâng cao hiệu quả giám sát thực hiện chính sách công của hội đồng nhân dân các cấp hiện nay

Trần Tuấn Phong

Học viện Hành chính quốc gia

Quản lý rủi ro an toàn công nghệ thông tin ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng ở nước ta hiện nay

PHẠM MINH QUỐC

Trường Đại học Thương mại

Phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh mới

TS TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao chất lượng lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương hiện nay

Nguyễn Hồng Hải

Đại tá, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân