Phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia của người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

PGS, TS Diệp Thanh Tùng - TS Nguyễn Thị Thúy Loan - Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phạm Vũ Bằng

Trường Đại học Trà Vinh

TCCS - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa bao trùm, toàn diện và đồng bộ về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và quốc phòng, an ninh, được xây dựng và triển khai trên phạm vi toàn quốc theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Trong đó, phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia của người dân là yếu tố quyết định đến sự thành công và tính bền vững của chương trình.

Ứng dụng hệ thống các lý thuyết về di cư trong giải quyết vấn đề di cư tự do ở vùng Tây Nguyên hiện nay

Nguyễn Tất Trường

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao hiệu quả giám sát thực hiện chính sách công của hội đồng nhân dân các cấp hiện nay

Trần Tuấn Phong

Học viện Hành chính quốc gia

Quản lý rủi ro an toàn công nghệ thông tin ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng ở nước ta hiện nay

PHẠM MINH QUỐC

Trường Đại học Thương mại

Phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh mới

TS TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản