Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn mới

TRỊNH VĂN QUYẾT
Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

15:16, ngày 25-10-2023

TCCS - Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn mới là yêu cầu khách quan, là đòi hỏi cấp thiết để đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội thực sự tiền phong, gương mẫu, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, việc xây dựng chuẩn mực ấy cũng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực binh bắn đạn thật tại Trường bắn quốc gia khu vực 1 _Nguồn: qdnd.vn

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vấn đề quan trọng, là nền móng vững chắc để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(1); đồng thời, xác định phải “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”(2).

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới xuất phát từ: Vai trò của đạo đức đối với sự nghiệp cách mạng và đối với cán bộ, đảng viên; yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; trước tình hình mặt trái của kinh tế thị trường tác động tiêu cực đến nhân cách của cán bộ, đảng viên; nhằm phòng, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị. Cùng với đó, một số chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần được cụ thể hóa với những nội hàm, nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Đây là cơ sở để cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới vừa thể hiện đầy đủ và căn bản chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên nói chung, vừa thể hiện sâu sắc đạo đức của cán bộ, đảng viên, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Qua đó, không ngừng “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó(3).

Nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn mới

Trong điều kiện mới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, xuyên tạc truyền thống Quân đội và hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức, ngày 28-12-2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, “Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, trong đó nêu lên 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Những đặc trưng này không phải hoàn toàn mới, mà là kết quả của sự kế thừa, bổ sung, phát triển phẩm chất đạo đức cách mạng phù hợp với tình hình mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên trong Quân đội “tự soi, tự sửa”, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có ý chí, quyết tâm chiến đấu cao, chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đây là biểu hiện cơ bản, cốt lõi và xuyên suốt phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, người quân nhân cách mạng, được đúc kết trong lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(4). Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, cán bộ, đảng viên trong Quân đội tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, cán bộ, đảng viên trong Quân đội đều đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trước lợi ích cá nhân; “suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân”. Đó là phẩm chất cao quý của người cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên trong Quân đội tuyệt đối chấp hành. Mặt khác, phải nâng cao bản lĩnh chính trị, “luôn luôn giữ vững chí khí chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc”(5), khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Thứ hai, có đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; không thỏa mãn với thành tích, không chùn bước trước khó khăn, hiểm nguy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Bộ đội ta là bộ đội nhân dân, bộ đội cách mạng, có truyền thống anh dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần kiệm, chất phác, việc khó khăn nguy hiểm mấy cũng không sợ, nhất định làm cho kỳ được. Đó là truyền thống, đạo đức, tác phong tốt, phải luôn luôn giữ vững và phát triển”(6). Mỗi cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, cởi mở, chân thành, lạc quan cách mạng; nghiêm khắc với bản thân, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của đơn vị, của nhân dân và của quốc gia - dân tộc. Mặt khác, phải luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn cố gắng hơn nữa; thực hiện “nói đi đôi với làm”, dám nhận và chịu trách nhiệm về những sai phạm xảy ra thuộc phạm vi mình phụ trách; không vụ lợi dưới mọi hình thức; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gia trưởng và những biểu hiện tiêu cực khác.

Thứ ba, tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao; gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên: “Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được... Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”(7). Cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải ra sức học tập, huấn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng cần thiết, nhất là về lĩnh vực quân sự, quốc phòng...; “Cố gắng học tập chính trị và quân sự để tiến bộ mãi, để xứng đáng là quân đội cách mạng của nhân dân”(8), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần xây dựng tác phong, phương pháp làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm, tập thể, dân chủ, bám sát cơ sở và quần chúng. Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu trong mọi việc. Mẫu mực về đạo đức, lối sống; cấp trên nêu gương trước cấp dưới, đảng viên nêu gương trước quần chúng theo đúng phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày, giới thiệu tài liệu tham khảo, giảng dạy chính trị của các đơn vị, tháng 7-2023 _Ảnh: TTXVN

Thứ tư, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị. Chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh; gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của Quân đội.

Trong tình hình mới, cán bộ, đảng viên trong Quân đội cần có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung và giữ vững nguyên tắc làm việc. Thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là thực hiện dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ huy; phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân. Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, dũng cảm nhận khuyết điểm và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, phấn đấu tiến bộ; kiên quyết chống mọi biểu hiện lợi dụng phê bình với mục đích và động cơ không trong sáng.

“Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”(9). Cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân; tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên cũng như nền nếp, chế độ công tác, sinh hoạt, học tập; không ngừng rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy;... Gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định về văn hóa công sở, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng với các giá trị chân - thiện - mỹ.

Thứ năm, chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt; lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Có tinh thần đoàn kết quốc tế, mở rộng và tăng cường đối ngoại quốc phòng, góp phần tích cực bảo vệ môi trường hòa bình ở khu vực và thế giới.

Sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải vì lợi ích chung, chân thành, trung thực, dựa trên nền tảng đạo đức của người cộng sản, người quân nhân cách mạng; đấu tranh hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải luôn có tinh thần đoàn kết, thống nhất, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; quan hệ bình đẳng, thân ái, đồng kham, cộng khổ với đồng chí, đồng đội trong lúc bình thường cũng như trong chiến đấu, “thương yêu đùm bọc nhau, coi như anh em ruột thịt một nhà”. Không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn của đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, “quân đội ta là quân đội nhân dân, con đẻ của nhân dân, bảo vệ nhân dân, đó là nhiệm vụ rất vẻ vang”(10); phải thực sự vì dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Bởi vậy, cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải thật sự trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân.

Thực hiện tốt chủ trương của Đảng: “Chủ động, tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh”(11), cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải có tinh thần quốc tế trong sáng, tôn trọng luật pháp quốc tế và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa. Không ngừng cảnh giác, khôn khéo, “dĩ bất biến ứng vạn biến”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị đất nước.

Một số giải pháp hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn mới

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh. Để hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Quân đội, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai, hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới.

Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp phải có nhận thức đúng, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm và sự cần thiết phải xây dựng, hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới. Từ đó, đưa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc trong các buổi sinh hoạt, giáo dục chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng sát với đặc điểm, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, chỉ đạo, tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký, cam kết phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với đăng ký, cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập trong cấp ủy, tổ chức đảng. Gắn việc học tập, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình về kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức trong thực tiễn theo chức trách, nhiệm vụ. Qua đó, kịp thời sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm kỷ luật, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn... Quan tâm, chăm lo phát hiện nhân tố mới, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì trong chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Cán bộ chủ trì các cấp thực hiện nghiêm túc phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức cách mạng, trước hết là thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đơn vị, nhất là quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, về những điều đảng viên không được làm, về văn hóa công vụ trong Quân đội,...

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng ở tất cả các cấp về công tác tuyên truyền, giáo dục, hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng(12) bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt của cơ quan báo chí, đơn vị văn hóa - nghệ thuật, hệ thống bảo tàng, thư viện các cấp trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, làm tài liệu giáo dục cho các đối tượng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội thi báo cáo viên, giao lưu, tọa đàm, hội thảo khoa học... về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, góp phần hoàn thiện đạo đức, tư cách người cán bộ, đảng viên, người quân nhân cách mạng.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Thường xuyên nắm, quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, không để bị động, bất ngờ; chủ động thông tin, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần nâng cao sức đề kháng, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín (tỉnh Hà Giang) giúp đồng bào thu hoạch lúa _Ảnh: TTXVN

Ba là, nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp trong Quân đội phải không ngừng học tập, tu dưỡng, tự giác rèn luyện, phấn đấu theo những chuẩn mực đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng, thường xuyên “tự soi, tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng. Bổ sung, hoàn thiện các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc đăng ký, cam kết phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, tu dưỡng, mẫu mực trong thực hành đạo đức cách mạng. Gắn kết việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của toàn quân, toàn quốc. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Hằng năm, lấy kết quả tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng bậc lương của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới.

Cơ quan chính trị các cấp cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, trực tiếp tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị chủ trương, giải pháp hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng trong mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên, mọi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc nhận xét, đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tổ chức quần chúng, gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng,...

Các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên, hội viên hằng năm. Tăng cường bồi dưỡng động cơ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ cán bộ, đoàn viên, hội viên, qua đó giúp họ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; xây dựng cho họ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phát huy tốt vai trò của hội đồng quân nhân trong thực hiện dân chủ trên các mặt và nền nếp hoạt động. Hội đồng quân nhân phải luôn lắng nghe ý kiến của mọi quân nhân, nắm chắc tình hình tư tưởng, ưu điểm và hạn chế của họ trong thực hành tu dưỡng, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức cách mạng, kịp thời giải quyết băn khoăn, vướng mắc của họ. Tích cực tham gia xây dựng đơn vị có bầu không khí dân chủ tốt, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa, góp phần quan trọng hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong toàn quân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, “nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phòng, chống có hiệu quả tác động tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”(13). Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, hình thành những tập thể quân nhân phấn đấu, rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng môi trường văn hóa với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”; gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện các chuẩn mực con người Việt Nam, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Quân đội, xây dựng “Đơn vị văn hóa” và đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”, xây dựng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”.

Quan tâm xây dựng đồng bộ các yếu tố của môi trường văn hóa, đặc biệt chú trọng xây dựng quan hệ ứng xử văn hóa, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân; thường xuyên chăm lo, bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa quân sự. Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động phòng ngừa sự xâm nhập, thẩm thấu của các yếu tố phản văn hóa, văn hóa “xấu, độc” vào đơn vị. Tăng cường đấu tranh, phản bác mạnh mẽ hơn nữa “đối với những quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ trên báo chí, mà ngay trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong Quân đội”(14),.../.

---------------------------------

(1), (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021,
t. I, tr. 180, 184

(3) Xem: Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28-12-2022, của Quân ủy Trung ương, “Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 14, tr. 435
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 281
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 490
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 333
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 373
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 483
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 113
(11) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr. 160
(12) Như: Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về những điều đảng viên không được làm”; Kết luận số 21-KL, ngày 25-10-2021, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn diến”, “tự chuyển hóa””; Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, “Về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28-12-2021, của Quân ủy Trung ương, “Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”;...
(13) Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2020, tr. 68
(14) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr. 444