Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Văn Công

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

TCCS - Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII; tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong kiểm soát, giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thế Trung

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tạo đột phá nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam hiện nay

Trần Thanh Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

PGS, TS. TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

GS, TS. NGUYỄN XUÂN THẮNG

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương