Kinh nghiệm giải quyết “bộ ba bất khả thi” nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh tác động bất lợi của kinh tế thế giới

GS, TS Trần Thọ Đạt

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023

TS Hà Huy Ngọc

Viện Kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Khánh Nguyên

Kinh tế Việt Nam giữ ổn định trong bất định, chủ động trong thế bị động, nhất quán trong sự xáo trộn

Quan điểm mới về xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. Ngô Tuấn Nghĩa

Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh