Giá trị của quan điểm về phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thể hiện trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS NGÔ TUẤN NGHĨA

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Nội ứng dụng công nghệ cao tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp

PHONG NHƯ

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức

PHONG NHƯ

Hà Nội hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tri thức

PHONG NHƯ