Hà Nội: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Hà Phương

Những kết quả bước đầu trong xây dựng đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thành Phong

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thái Bình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

TS. Nguyễn Thị Vy

Tạp chí Cộng sản

Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân về cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

PGS, TS. PHƯỚC MINH HIỆP

Tạp chí Cộng sản