“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn luyện bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền độc lập, tự do của dân tộc - nền tảng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TS Lê Văn Thuật

Trường Đại học Sư phạm Huế

Một số nội dung về phát triển kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa trong tình hình hiện nay

Đặng Công Thành

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân - Vận dụng vào công cuộc xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THẾ TRUNG

Chuyên gia tư vấn Hội đồng Lý luận Trung ương

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền