Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Khánh Nguyên

Tăng cường liên kết, phối hợp giữa hai vùng Trung Bộ và Tây Nguyên trong thúc đẩy phát triển kinh tế hiện nay

PGS, TS BÙI QUANG BÌNH - BÙI PHAN NHÃ KHANH

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Chủ động ứng phó với con bão số 9, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân