Nâng cao hiệu quả liên kết vùng để thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022, của Bộ Chính trị, “Về phát triển các tỉnh Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

TS HUỲNH MINH SƠN

Đại học Đà Nẵng

Tăng cường liên kết, phối hợp giữa hai vùng Trung Bộ và Tây Nguyên trong thúc đẩy phát triển kinh tế hiện nay

PGS, TS BÙI QUANG BÌNH - BÙI PHAN NHÃ KHANH

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Chủ động ứng phó với con bão số 9, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân