Phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh Nghệ An hiện nay

Bùi Thu Chang

Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Kinh tế đối ngoại Hà Nội trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế

Vũ Thị Miền

Thiếu tá, Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng

Hoạt động kinh tế đối ngoại của thành phố Hà Nội: Những vấn đề cần giải quyết trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Đức Tiến

Chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới

Bùi Thu Chang

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu trong bối cảnh mới

TS. HOA HỮU CƯỜNG - NGUYỄN THANH LAN

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam