Phát triển các chuỗi liên kết, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Hoàng Thị Hồng Hạnh

  Học viện Tài chính