Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với mô hình “làng thông minh” ở tỉnh Bình Dương

Đoàn Hiền

Tạp chí Cộng sản

“Làng thông minh”: Giải pháp phát triển nông thôn châu Âu

TS. Bùi Việt Hưng

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam