Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

TS NGUYỄN VĂN TUÂN

Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương

Dấu ấn nổi bật về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, của Đảng bộ quận Đống Đa

TS Nguyễn Thị Ngọc Loan

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quảng Ninh nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Văn Phú

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

TS Trịnh Thị Hạnh

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Vai trò của hệ thống chính trị ở nông thôn tỉnh Ninh Thuận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tạp chí Cộng sản