Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công nhân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

DƯƠNG THỊ THANH XUÂN - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn - Trường Đại học Công đoàn

Bàn về tổ chức của công nhân tại doanh nghiệp và những thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay

PGS, TS. BÙI ĐÌNH BÔN

Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp

TS. Trần Thị Hương

Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Những nhận thức mới về giai cấp công nhân hiện nay*

PGS, TS. Nguyễn An Ninh

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Văn Công

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch