Ngành dệt may Việt Nam trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lê Tiến Trường

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam