Thành phố Hà Nội triển khai thu, chi ngân sách hiệu quả

Mỹ Lê

Thành phố Hà Nội thực hiện kiểm soát chi và hợp lý hóa cơ cấu chi để giảm chi thường xuyên trong ngân sách thành phố

Hà Nam