Phát triển du lịch biển vùng Đông Nam Bộ theo mô hình kinh tế tuần hoàn

NGUYỄN QUẾ LÂM - NGUYỄN THẾ KIÊN

Ban Tuyên giáo Trung ương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinh tế tuần hoàn trong phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THỊ VÂN HẠNH - TRẦN TUYÊN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

Để tỉnh Quảng Ninh thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới

Phạm Ngọc Huệ

Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp thời gian tới

Khánh Nguyên

Phát triển kinh tế tuần hoàn - Hướng đi tất yếu nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực, bảo vệ môi trường sinh thái vì sự phát triển bền vững

PGS. TS. Nguyễn Văn Thành

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương