Phát triển hệ thống lô-gi-stíc phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn * - TS. Nguyễn Anh Phong**

* Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ** Giám đốc Trung tâm thông tin (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn)