Vành đai 4 – Hiện thực hóa mục tiêu mở rộng không gian phát triển Thủ đô, thúc đẩy kết nối liên vùng (Kỳ 1)

Anh Châu

Hà Nội tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế

Vũ Kim Huế

Xây dựng chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính Thủ đô Hà Nội - Nhìn từ phương diện ba chủ thể

Nguyễn Thị Nhàn Thư

Tạp chí Con số và Sự kiện

Hà Nội: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Hà Phương

Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hà Nội

HOÀNG THỊ LAN ANH