Tỉnh Bình Dương phát huy nguồn lực văn hóa trong xây dựng và phát triển

NGỌC HẢI

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội

Đổi mới hoạt động giao đất, cho thuê đất, bảo đảm quyền của các chủ thể phù hợp với cơ chế thị trường

PGS, TS. PHẠM HỮU NGHỊ

Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Đức Long

Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Để người nông dân “ly nông bất ly hương”

TS. Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản