Khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế gắn với biển ở tỉnh Quảng Ngãi trong bối cảnh mới

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Thực trạng, vấn đề và giải pháp

PGS, TS. Trần Quốc Toản

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Tỉnh Bình Dương bảo đảm quản lý thu, chi ngân sách cao và bền vững

Hải Đăng

Đẩy mạnh liên kết vùng - Đòn bẩy quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội Thủ đô

Thu Hương

Tỉnh Lạng Sơn tích cực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh

TS. NGUYỄN QUỐC ĐOÀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn