Quan điểm, chủ trương, chính sách lớn về phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm

PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Thường trực Chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Phú Yên thúc đẩy liên kết phát triển du lịch bền vững với vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

NGUYỄN HOÀI SƠN

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

Phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ, thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với lao động nữ di cư từ nông thôn ra đô thị

TS, BÙI THỊ HÒA

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam