Huyện Hải Hà chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp góp phần nâng cao giá trị sản phẩm

Nguyễn Mỹ Linh

Huyện Tiên Yên khai thác thế mạnh du lịch nông nghiệp, nông thôn

Minh Vũ

Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững

  TS. Nguyễn Thị Thu Quỳnh - TS. Nguyễn Quốc Ngữ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sierra mong muốn Việt Nam hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp

Biến chuyển mới của nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở tỉnh Thái Bình

Nguyễn Thôi