Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2003 - khâu đột phá trong thị trường khoa học và công nghệ

Tạ Bá Hưng

Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công nghệ, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, là giải pháp có tính đột phá trong phát triển khoa học và công nghệ, hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết luận về khoa học và công nghệ của Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX) chỉ rõ, cần tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Rà soát các cơ chế, chính sách hiện có và xây dựng cơ chế, chính sách mới để hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và thường xuyên đổi mới công nghệ, thúc đẩy các hoạt động thị trường khoa học và công nghệ. Hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chủ nghĩa xã hội và Kinh tế thị trường: kinh nghiệm của Trung Quốc và kinh nghiệm của Việt Nam

Đức Vượng

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển

Nguyễn Phú Trọng

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và quản lý của nhà nước trong quá trình phát triển Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Lê Hữu Nghĩa

Tạo việc làm cho lao động nữ ở nước ta hiện nay

Trần Thị Thu