Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trong mối liên kết cộng hưởng lợi thế vùng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của từng địa phương từ góc độ vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng

TRẦN ĐỨC THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

TCCS - Công tác quy hoạch có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, của các vùng kinh tế, cũng như của từng địa phương. Quy hoạch không chỉ thể hiện tầm nhìn, sự bố trí chiến lược về thời gian, không gian lãnh thổ, đưa ra luận cứ và giải pháp để hướng tới mục tiêu phát triển một cách hiệu quả, bền vững, mà còn là công cụ quản lý, cơ sở để các cấp, các ngành và các địa phương trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mô hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương: Từ nhận thức đến thực tiễn

TS NGUYỄN HOÀNG THAO

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương

Giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng phát triển chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu của Việt Nam

Phạm Minh Thụy - Vũ Thị Đào - Hoàng Thị Vân

Học viện Tài chính

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới (kỳ 2)

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới (kỳ 1)

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản