Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới (kỳ 1)

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Kỳ 1: Dấu ấn trong lãnh đạo phát triển kinh tế của Đảng sau 40 năm đổi mới TCCS - Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó lãnh đạo phát triển kinh tế đóng vai trò trung tâm, mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển đất nước. Sự lãnh đạo về kinh tế còn bảo đảm sự lãnh đạo về chính trị của Đảng. Trong gần 40 năm đổi mới, Đảng luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, bên cạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. Từ Đại hội VI (năm 1986) - đại hội mở đầu quá trình đổi mới toàn diện đất nước đến nay - đã cho thấy quá trình đổi mới tư duy của Đảng về phát triển kinh tế của đất nước trên nhiều phương diện.

Chính sách công nghiệp xanh hướng tới sự phát triển bền vững ở Việt Nam

TS Hoàng Ngọc Hải

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Kinh tế tuần hoàn trong phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THỊ VÂN HẠNH - TRẦN TUYÊN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

Bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững kinh tế biển

TS TẠ ĐÌNH THI

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Phát triển nông nghiệp Việt Nam: Chuyển dịch từ “lấy công làm lãi” sang kinh tế nông nghiệp

PGS, TS Nguyễn Thường Lạng

Trường Đại học Kinh tế quốc dân