Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

PGS, TS BÙI VĂN HUYỀN - PHẠM THỊ BẢO THOA

Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Chính trị Tô Hiệu

TCCS - Qua gần 40 năm xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, với việc xác định đúng đắn vai trò của các thành phần kinh tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, ngày càng thể hiện vị trí quan trọng trên bản đồ kinh tế thế giới. Từ việc luận giải tính đúng đắn, hợp lý trong thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cần đánh giá, so sánh giữa mục tiêu, kỳ vọng và thực tế thu hút FDI tại Việt Nam để có giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút nguồn vốn này, bảo đảm thực hiện thành công những nhiệm vụ kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Trách nhiệm tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp theo các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Thị Thanh Hải

Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát triển thị trường các-bon: Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam

PGS, TS LƯU QUỐC ĐẠT - Và cộng sự**

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nền sản xuất công nghiệp - mục tiêu công nghiệp hóa bảo đảm quốc phòng và an ninh kinh tế

TS Lê Văn Long

Bộ Quốc phòng

Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trong mối liên kết cộng hưởng lợi thế vùng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của từng địa phương từ góc độ vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng

TRẦN ĐỨC THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương