Hậu phương Liên khu Việt Bắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

TS NGUYỄN THỊ MAI - ĐINH THỊ THU PHƯƠNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Đại học Hùng Vương

Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường theo tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. LÊ TRUNG KIÊN

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ đổi mới

TS. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Phòng, chống lãng phí, tăng cường nguồn lực xây dựng đất nước

NGUYỄN THỊ THU THANH

Tạp Chí Cộng sản