Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Chủ tịch nước dự Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2022

Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Quân ủy Trung ương