Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét, quyết định về công tác cán bộ

Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh