Các đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Mai Lan - Xuân Thủy

Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

MAI LAN

Binh chủng Tăng thiết giáp

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Binh chủng Tăng thiết giáp theo tinh thần “7 dám” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới

Nguyễn Đức Dinh            

Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp

Đại hội đại biểu Công đoàn Binh chủng Tăng thiết giáp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Mai Lan

Binh chủng Tăng - Thiết giáp tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

MAI LAN