Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào