Khai mạc Phiên họp thứ 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc Phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội