Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được cử tri nơi cư trú tín nhiệm và ủng hộ cao tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV