Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới

Lễ khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet

Thùy Linh

Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm, làm việc tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản