Về nguồn lực xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

VI THANH HOÀI

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hội nghị Văn hóa tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Đinh Giang