Lãnh đạo Nhà nước tiếp Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ và một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam hiện nay

TS Đinh Thanh Tú - Trần Thị Thảo

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị Công an nhân dân

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực

Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản