Thí điểm cơ chế, chính sách mới vượt trội tại Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Những thành tựu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

PHẠM HÙNG

Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Tấn Toàn

Tạp chí Cộng sản

Vai trò của kinh tế nhà nước trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu, rộng

PHẠM NGỌC HUỆ

Tạp chí Cộng sản

Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình

Nguyễn Tấn Toàn

Tạp chí Cộng sản