Phụ nữ Việt Nam - những chặng đường vẻ vang dưới cờ Đảng quang vinh

ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam