Thực hiện bình đẳng giới trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

HOÀNG VĂN MẠNH

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

TS. ĐỖ THỊ HIỆN

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ nữ Việt Nam khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hà Thị Nga

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ trong sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước

PGS, TS. NGUYễN NGọC HÀ - ThS. TRẦN THỊ VÂN

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh