Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

Kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

Kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

Kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú: Sớm hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực và kiểm soát tài sản, thu nhập