Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Kỳ họp thứ 37 Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Kỳ họp thứ 36 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 35 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương