Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác dân vận hiện nay

TRƯƠNG THỊ MAI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Không sao chép học thuyết phân quyền một cách rập khuôn, máy móc

Trần Ngọc Đường

GS, TS, Viện Nghiên cứu lập pháp

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực

Nguyễn Chí Hiếu

PGS.TS, Tạp chí Cộng sản

Binh chủng Tăng Thiết giáp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hoàng Văn Lợi

Đại tá, Phó Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp

Xứng đáng là Trường Đảng Trung ương mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Thùy Linh