Đảng Cộng sản Việt Nam - Chín mươi năm kiên định và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin

PGS, TS. ĐOÀN THẾ HANH

Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong điều kiện hiện nay

Dương Văn An

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Xây dựng ngành dầu khí Việt Nam phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh - tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước

Ngô Thường San

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam

Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện để xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và văn minh

LÊ QUốC PHONG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019

Mai Việt Bách