Huyện Lương Tài - Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Hải An

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thăm, kiểm tra công tác đào tạo nghề và sản xuất làng nghề

Hải Trang

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Anh Khôi

Hội nghị xét xã Văn Môn đạt chuẩn nông thôn mới

Phạm Tiến

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Nguyễn Nhân Chiến

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh