Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị kỷ luật một số cán bộ, đảng viên

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Kỳ họp thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương