Góp thêm vào quan hệ hữu nghị Việt Nam - Vê-nê-du-ê-la

Việt - Lào: 45 năm là nghĩa, là tình

Việt Nam và Xan Ma-ri-nô thiết lập quan hệ ngoại giao