Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở tỉnh Hà Giang

Nguyễn Mai Hương

TCCS - Là tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có 19 dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc có những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán riêng tạo nên bản sắc vùng, miền độc đáo, phong phú. Để lưu giữ những bản sắc văn hóa độc đáo ấy, những năm qua, đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn việc giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển du lịch, xem đó là thế mạnh để tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tỉnh Hà Giang đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển

Thanh Tâm

Hà Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính thực chất, hiệu quả

Nguyễn Thị Lan Phương

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hà Giang chú trọng đầu tư nguồn lực để phát triển văn hóa, tạo nền tảng tinh thần và động lực phát triển bền vững

TS Nguyễn Thị Mỹ Linh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Vai trò của đội ngũ trí thức Hà Giang trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người thời kỳ hội nhập

Nguyễn Thị Lan Phương

Học viện Báo chí và Tuyên truyền