Nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam

TS ĐOÀN TRƯỜNG THỤ

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Trong gần 4 thập niên đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bảo vệ quyền con người. Tuy vậy, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, hòng chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Do đó, việc nhận diện, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm ổn định và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

TS TRẦN TUẤN SƠN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tính thống nhất giữa phát triển con người về mặt tự nhiên và xã hội

GS, TS NGUYỄN TRỌNG CHUẨN

Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam

Đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền

PGS, TS TƯỜNG DUY KIÊN

Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phản bác các quan điểm sai trái của một số nước phương Tây về quyền con người ở Việt Nam

TS. NGUYỄN TRỌNG BÌNH - NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh